Zintensyfikowana terapia przeciw gruźlicy u dorosłych z gruźliczym zapaleniem opon mózgowych ad

Te 500-osobowe szpitale służą lokalnej społeczności i działają jako trzeciorzędne centra referencyjne dla pacjentów z ciężką gruźlicą (Pham Ngoc Thach Hospital) lub chorób zakaźnych (szpital dla chorób tropikalnych) w południowym Wietnamie. Pełny opis metod został opublikowany w innym miejscu 13 i jest podany w protokole, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem. Dorośli (.18 lat) z kliniczną diagnozą gruźliczego zapalenia opon mózgowych (co najmniej 5 dni objawów zapalenia opon mózgowych, sztywności karku i nieprawidłowości w CSF) kwalifikowali się do udziału w badaniu. Pacjentów zaklasyfikowano następnie jako osoby z określonymi, prawdopodobnymi lub możliwymi gruźliczymi zapaleniami opon mózgowo-rdzeniowych lub alternatywnym stanem, zgodnie z opublikowanymi kryteriami diagnostycznymi14 (Tabela S1 w Dodatku uzupełniającym, dostępna pod adresem). Pacjenci nie mogli wziąć udziału w badaniu, jeśli otrzymywali więcej niż 7 dni leków przeciwprątkowych na obecną infekcję; jeśli stwierdzono lub podejrzewa się, że jest w ciąży; jeśli stwierdzili lub podejrzewali nadwrażliwość lub niedopuszczalne działania niepożądane fluorochinolonów lub ryfampicyny; jeśli znana jest wielolekooporna gruźlica (na podstawie wyników wcześniejszych oznaczeń wrażliwości na plwocinę lub testu Xpert MTB / RIF [Cefeid]) lub podejrzewanych o obecność; lub jeśli stężenie kreatyniny w osoczu było ponad trzykrotnie wyższe od górnej granicy normy (dla mężczyzn,> 360 .mol na litr [4,07 mg na decylitr], a dla kobiet,> 300 .mol na litr [3,39 mg na decylitr]) , jeśli stężenie bilirubiny w osoczu było większe niż 2,5-krotność górnej granicy prawidłowego zakresu (całkowita bilirubina> 42,5 mmol na litr), lub jeśli poziom asparaginianu w osoczu lub aminotransferazy alaninowej był ponad pięciokrotnością górnej granicy zakresu prawidłowego ( > 185 U na litr lub> 200 U na litr, odpowiednio).
Przestudiuj badanie
Pisemną świadomą zgodę na udział w badaniu uzyskano od wszystkich pacjentów lub od ich krewnych, jeśli pacjent nie mógł wyrazić zgody. Proces został zatwierdzony przez Oxford Tropical Research Ethics Committee, instytucjonalną komisję rewizyjną w szpitalu dla chorób tropikalnych oraz w Pham Ngoc Thach Hospital, a także komisję etyczną Ministerstwa Zdrowia w Wietnamie. Niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo dokonała przeglądu danych po 6 miesiącach, roku, 2 latach i 3 latach. Zastosowano testy Xpert MTB / RIF zastosowane w badaniu. Rifampinę i jej odpowiednie placebo, a także część lewofloksacyny zakupiono odpowiednio od Mekophar i Sanofi. Niektóre z lewofloksacyny i wszystkich lewofloksacyny pasujących do placebo zostały przekazane przez Sanofi. Ani Mekophar, ani Sanofi nie uczestniczyli w projektowaniu, realizacji lub analizie badania, w tym w przygotowaniu manuskryptów, ani w decyzji o przekazaniu wyników do publikacji. Wszyscy autorzy gwarantują dokładność i kompletność danych oraz wierność tego raportu dla protokołu badania.
Badania laboratoryjne
Próbki CSF barwiono i hodowano przy użyciu standardowych metod dla bakterii pyogennych, grzybów i prątków i testowano je za pomocą testu Xpert MTB / RIF. Izolaty Mycobacterium tuberculosis badano pod kątem podatności na izoniazyd, rifampinę, ethambutol i streptomycynę za pomocą metody probówki ze wskaźnikiem wzrostu prątka.15 Wszyscy pacjenci zostali przebadani na obecność przeciwciał przeciwko ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności (HIV) i wirusowemu zapaleniu wątroby typu C oraz na obecność zapalenia wątroby Antygen powierzchniowy B
[więcej w: trops toruń, somatodrol skutki uboczne, sortex brzeszcze ]

Powiązane tematy z artykułem: somatodrol skutki uboczne sortex brzeszcze trops toruń