Zintensyfikowana terapia przeciw gruźlicy u dorosłych z gruźliczym zapaleniem opon mózgowych ad 6

W sumie 68,5% pacjentów stanowili mężczyźni, średni wiek pacjentów wynosił 35 lat, a mediana czasu trwania choroby wynosiła 15 dni. Większość pacjentów miała łagodną lub umiarkowaną chorobę; tylko 17,4% miało chorobę 3 stopnia MRC przy rejestracji. W sumie 42,7% pacjentów było zarażonych wirusem HIV. Korzystając z opublikowanych kryteriów diagnostycznych 14, zdefiniowaliśmy 49,8% pacjentów z gruźliczym gruźliczym zapaleniem opon mózgowych, 26,2% z prawdopodobnym gruźliczym zapaleniem opon mózgowych i 21,3% z możliwym gruźliczym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Wśród pacjentów z potwierdzoną kulturą chorobą, 26,7% miało zakażenie odporne na izoniazyd, a 4,7% miało zakażenie wielolekowe. Wyjściowe charakterystyki kliniczne pacjentów według oceny nasilenia choroby MRC przedstawiono w tabeli S4 w dodatkowym dodatku. Główny wynik
Rysunek 2. Wykres 2. Krzywe Kaplana-Meiera dla całkowitego przeżycia według grupy leczenia i statusu zakażenia HIV. Zgodnie z planem analizy statystycznej, wszystkie zgony w bazie danych zostały włączone do ostatecznej analizy; Obejmowały one dwa przypadki śmierci w dniach 274 i 275. Ponieważ 9-miesięczna wizyta kontrolna trwała od 270 do 272 dni dla większości pacjentów, liczba pacjentów zagrożonych w dniach 274 i 275 była niska, co stanowiło krzywe Kaplana-Meiera pod koniec okresu badania.
Tabela 2. Tabela 2. Przetrwanie podczas 9-miesięcznego okresu badania. W 9-miesięcznej obserwacji zmarło 113 pacjentów w grupie zintensyfikowanej terapii i 114 pacjentów w grupie leczonej standardem (współczynnik ryzyka 0,94; przedział [CI], 0,73 do 1,22; P = 0,66) (Figura 2). Nie było dowodów na zróżnicowany efekt zintensyfikowanego leczenia w całej populacji lub w żadnej z wcześniej określonych podgrup, chociaż pojawiła się sugestia korzyści z intensyfikacji leczenia u pacjentów z infekcjami opornymi na izoniazyd (P = 0,06) (Tabela 2). Prawdopodobieństwo całkowitego przeżycia według grupy terapeutycznej w populacji z protokołem i grupach MRC przedstawiono na rysunkach S1 i S2 w dodatkowym dodatku.
Analiza regresji Coxa (tabela S5 w dodatkowym dodatku) zidentyfikowała następujące czynniki jako czynniki predykcyjne słabego przeżycia: poważniejszy neurologiczny kompromis podczas rozpoczynania leczenia, na co wskazuje wyższy stopień MRC (współczynnik ryzyka dla stopnia 2 w stosunku do stopnia 1, 2,41; 95% CI, 1,70 do 3,42, współczynnik ryzyka dla stopnia 3 w stosunku do stopnia 1, 6,31, 95% CI, 4,36 do 9,12); Zakażenie HIV (współczynnik ryzyka, 2,53; 95% CI, 1,90 do 3,36); i oporne na wiele leków lub oporne na ryfampinę (współczynnik ryzyka, 4,72; 95% CI 2,41 do 9,24) lub infekcja o nieznanej oporności na lek (współczynnik ryzyka w porównaniu z brakiem oporności na izoniazyd lub rifampinę, 1,76; 95% CI, 1,27 do 2,45) . U pacjentów zakażonych HIV, większa liczba komórek CD4 była związana ze zmniejszoną śmiertelnością (współczynnik ryzyka na wzrost o 100 komórek na milimetr sześcienny, 0,62, 95% CI, 0,44 do 0,87).
Wtórne wyniki i zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia kliniczne 3. i 4. stopnia klinicznego. Nie stwierdzono dowodów zróżnicowanego wpływu zintensyfikowanego leczenia na jakiekolwiek wcześniej określone wtórne wyniki leczenia (Tabela Ogólnie rzecz biorąc, nie było istotnej różnicy między grupami leczonymi w odniesieniu do klinicznych zdarzeń niepożądanych, z wyjątkiem częstszych napadów drgawkowych w grupie zintensyfikowanym leczeniem niż w grupie stosującej standardową terapię (23 vs
[patrz też: vicks symptomed max, stepper grzybica, szeklicki ]

Powiązane tematy z artykułem: stepper grzybica szeklicki vicks symptomed max