Terapia genowa na niedobór odporności spowodowany niedoborem deaminazy adenozyny ad 6

Rekonstytucja immunologiczna po terapii genowej. Panel A pokazuje liczbę limfocytów T dla indywidualnych pacjentów badanych nieotrzymujących deaminazę bydlęcej adenozyny modyfikowanej glikolem etylenowym (PEG-ADA) przed terapią genową (pacjenci od do 4, lewa strona) i pacjentów otrzymujących PEG-ADA (przez> 6 miesięcy) przed terapią genową (pacjenci 5, 6, 7, 9 i 10; prawa strona). Dane są wyświetlane od czasu diagnozy (DX). Suplementacja PEG-ADA rozpoczęła się podczas okresu kontrolnego w Pacjent 2, jak wskazano w Tablicy A. Panel B (lewa strona) pokazuje medianę liczby komórek T CD3 +, komórek T CD4 + i komórek T CD8 + po terapii genowej. Pokazano również wartości referencyjne dla komórek T (panel A) i komórek T CD4 + (panel B): górne zacienione obszary przedstawiają wartości mediany dla zdrowych osób w wieku od 2 do 5 lat (górne granice z kropkami) i 5 do 10 lat (kreskowane dolne granice) i dolne zacienione obszary, 5. percentyle (pct) dla tych klas wiekowych, odpowiednio 24. Dla dodatkowych porównań w panelu B, wartości odniesienia dla limfocytów T CD8 + w zdrowych kontrolach dla obu klas wiekowych wynoszą 0,8. 109 na litr dla mediany i 0,3 × 109 na litr dla 5. percentyla. Panel B (prawa strona) pokazuje również medianę zliczeń komórek CD19 + B i komórek NK CD56 + / CD16 + w różnych punktach czasowych. 5. percentyl dla zdrowych osób w wieku od 2 do 5 lat i od 5 do 10 lat przedstawiono dla limfocytów B (niebieska linia przerywana, ta sama wartość dla obu klas wiekowych) i komórek naturalnych zabójców (fioletowa górna linia złamana, wartość dla 2 do 5 lat wieku, fioletowa złamana dolna linia, wartość dla 5 do 10 lat). Mediana wartości dla zdrowych kontroli w dwóch klasach wieku wynosi 0,8 × 109 do 0,5 × 109 na litr w przypadku komórek B i 0,4 × 109 na 0,3 × 109 na litr w przypadku komórek NK. Panel C pokazuje dane dla odpowiedzi proliferacyjnej in vitro na przeciwciało monoklonalne anty-CD3 (w skali log10, lewa strona) i na fitohemaglutyninę (w skali liniowej, prawa strona). Dane wyrażono w postaci zliczeń na minutę (cpm) u pacjentów z niedoborem ADA (dla dziewięciu pacjentów badanych przed terapią genową i 6 miesięcy i rok później, dla siedmiu pacjentów 2 lata później i dla 5 pacjentów 3 lata później) i dla 114 pacjentów. zdrowe kontrole. W przypadku działek o bokach i bokach pudełko zawiera punkty danych, które mieszczą się między pierwszym a trzecim kwartylem, linia pozioma wskazuje medianę, diament wskazuje średnią, a nawiasy oznaczają 1,5 razy odległość międzykwartylowa (z danymi zewnętrznymi ten zakres pokazany jako pojedyncze punkty). Przerywana linia pozioma przedstawia 5. percentyl dla zdrowych kontroli (dzieci i dorośli). Po podaniu wektora ADA nastąpił progresywny wzrost liczby limfocytów T, który osiągnął najwyższe poziomy od do 3 lat (Figura 3A). U dzieci, które były leczone PEG-ADA, wzrost nastąpił po przejściowym zmniejszeniu po odstawieniu terapii zastępczej enzymem (Figura 3A). W porównaniu z wartościami przed terapią genową mediana liczby limfocytów T CD3 + wynosiła 0,51 × 109 na litr w roku obserwacji i 1,07 × 109 na litr w ciągu 3 lat (odpowiednio: p = 0,004 i p = 0,03) (ryc. 3B). Mediana poziomów limfocytów T CD4 + i komórek T CD8 + 3 lata po terapii genowej wynosiła odpowiednio 0,52 × 109 na litr i 0,47 × 109 na litr (P = 0,03 dla obu porównań z wartościami wyjściowymi).
Tabela 3
[patrz też: zgorzel wargi, trident leszno, eskulap olkusz ]

Powiązane tematy z artykułem: eskulap olkusz trident leszno zgorzel wargi