Pioglitazon po udarze niedokrwiennym lub przejściowym ataku niedokrwiennym ad

Członkowie komitetu operacyjnego i statystycy zaprojektowali badanie. Od 2005 r. Do 2013 r. Badacze w 179 szpitalach i klinikach zapisywali pacjentów i gromadzili dane. Analizę statystyczną przeprowadzono w Departamencie Veterans Affairs Connecticut Health Care System. Pierwszy autor napisał pierwszą wersję manuskryptu. Wszyscy inni autorzy wnieśli poprawki i potwierdzili zgłoszone dane. Pioglitazon i tabletki placebo zostały przekazane przez Takeda Pharmaceuticals International. Przedstawiciele Takeda otrzymali kopię protokołu (dostępnego w) i rękopis, ale nie mieli żadnej roli w opracowaniu protokołu, przebiegu procesu, interpretacji danych ani przygotowania manuskryptu. Badanie było monitorowane przez niezależną radę monitorującą dane i bezpieczeństwo, wyznaczoną przez National Institute of Neurological Disorders and Stroke, która sfinansowała badanie. Operacje próbne zostały zatwierdzone przez lokalny komitet etyczny w każdym miejscu. Badanie zostało przeprowadzone i zgłoszone z zachowaniem wierności protokołowi. Pacjenci Trial
Kwalifikowani pacjenci mieli co najmniej 40 lat i mieli kwalifikowany udar niedokrwienny lub TIA17 w ciągu 6 miesięcy przed randomizacją. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Pacjenci musieli wykazywać oporność na insulinę, która została zdefiniowana jako wartość większa niż 3,0 w modelu homeostazy oceny wskaźnika insulinooporności (HOMA-IR). Wartość HOMA-IR obliczono jako poziom glukozy na czczo (mierzony w milimolach na litr) razy poziom insuliny na czczo (mierzony w mikrounitach na mililitr) podzielony przez 22.5.18. Wybrano próg indeksowy wynoszący 3,0, ponieważ identyfikuje on najwyższy poziom glukozy na czczo (mierzony w milimolach na litr). kwartyl wśród populacji bez cukrzycy.19,20 Ponieważ wrażliwość na insulinę może przejściowo upośledzić po udarze 21, badanie przesiewowe krwi przeprowadzono co najmniej 14 dni po zdarzeniu indeksowym.
Pacjenci z cukrzycą zostali wykluczeni z badania. Cukrzycę rozpoznano, gdy potencjalny uczestnik przyjmował leki przeciwcukrzycowe lub spełniał kryteria Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego (ADA) z 2005 r. Dotyczące stężenia glukozy w osoczu na czczo (tj. .126 mg na decylitr [7 mmol na litr]), co potwierdziły wielokrotne badania .22 Nie przeprowadziliśmy doustnego testu tolerancji glukozy, ale wykluczono pacjentów z poziomem hemoglobiny glikowanej 7,0% lub więcej. Wykluczyliśmy także pacjentów z niewydolnością serca w klasie 3 lub 4 w Nowym Jorku lub z niewydolnością serca klasy 2 ze zmniejszoną frakcją wyrzutową17. Inne kryteria wykluczenia obejmowały czynną chorobę wątroby, poziom aminotransferazy alaninowej większy niż 2,5-krotność górnej granicy normalny zakres, poziom hemoglobiny mniejszy niż 8,5 g na decylitr, umiarkowany lub ciężki zależny obrzęk w jamie ustnej, rewaskularyzacja tętnic szyjnych w ciągu 14 dni przed randomizacją oraz stosowanie zawierających antygen estrogenu lub doustnych glikokortykosteroidów. W odpowiedzi na zmiany regulacyjne, które zostały przyjęte podczas badania, Rada ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa zatwierdziła dodatkowe wykluczenia w historii niewydolności serca, raka pęcherza moczowego lub pewnych stanów zwiększających ryzyko raka pęcherza.
Procedury próbne
Kwalifikujący się pacjenci byli losowo przydzielani w stosunku 1: do otrzymywania pioglitazonu lub pasującego placebo
[przypisy: południowo mazowiecki bank spółdzielczy w jedlińsku, medycyna rodzinna katowice, szeklicki ]

Powiązane tematy z artykułem: medycyna rodzinna katowice południowo mazowiecki bank spółdzielczy w jedlińsku szeklicki